Подарочные карты
Ваша корзина (0)
В корзине пока ничего нет

Подарочные карты

 

Предлагаем возможность подарить своим родным и близким подарочную карту HENDERSON любого, удобного для Вас, номинала. Приобретая карту своим близким Вы дарите возможность выбора подарка!

1. Подарочные карты HENDERSON в России

Правила использования Электронного Подарочного Сертификата

Электронный подарочный сертификат (далее Сертификат) – электронный вариант подарочной карты, на который распространяются все правила использования подарочной карты HENDERSON. Это неперсонифицированный документ, состоящий из электронного письма, направленного на указанный Приобретателем электронный адрес и ПИН-кода.

После оплаты Сертификата в течение 1 дня на оставленный Приобретателем электронный адрес приходит электронное сообщение в виде Сертификата. Для удобства можно также указать номер телефона получателя Сертификата, чтобы он был проинформирован об отправке ему письма с Сертификатом на электронную почту. 

Активация Сертификата производится автоматически в течение 2-х рабочий дней после его оплаты.

Сертификат используется при покупке изделий в салонах HENDERSON на территории России. Адреса салонов можно увидеть по ссылке

Номинал Сертификата назначается Приобретателем на сумму не менее 1000 рублей и не более 100 000 рублей и должен быть кратным 1 рублю.

Номинал Сертификата можно установить только 1 раз — в момент его приобретения. Сертификат не пополняем.

Срок действия сертификата один год со дня его активации.

Сертификат не является именным, может быть свободно передан и является предъявительским.

Сумма внесенных Покупателем денежных средств соответствует номиналу Сертификата и является авансом, который засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров. По истечению срока действия Сертификата аванс не возвращается.

При покупке товара на сумму, превышающую номинал Сертификата, возможна доплата как в наличном, так и в безналичном порядке.

Сертификат может быть использован неограниченное число раз до момента окончания срока его действия или до полного израсходования суммы Сертификата.

Доступный остаток может быть проверен в любом салоне HENDERSON или на сайте HENDERSON.

Утрата или порча Сертификата по вине Приобретателя не является основанием выдачи нового Сертификата.

Возврат денежных средств за изделия, оплаченные посредством Сертификата, производится путем зачисления суммы возврата на новую подарочную карту.

Приобретение или использование Сертификата означает полное согласие с указанными условиями, размещенными в салонах HENDERSON на сайте henderson.ru

Правила использования подарочных карт

Сертификат используется при покупке изделий в салонах HENDERSON на территории России. Адреса салонов можно увидеть по ссылке

Использование пластиковой подарочной карты в салонах возможно только при её фактическом наличии.

Номинал карты назначается Приобретателем на сумму не менее 1000 рублей и не более 100 000 рублей и должен быть кратным 1 рублю. В интернет-магазине временно доступны к продаже только карты фиксированного номинала: 1500, 3000, 5000, 10 000, 15 000.

Номинал карты можно установить только 1 раз — в момент ее приобретения. Карта не пополняема.

Срок действия карты, на которой не указана дата продажи, составляет три года c момента приобретения. Срок действия карты с фиксированной на карте датой продажи — один год.

Подарочная карта не является именной, может быть свободно передана и является предъявительской.

Сумма внесенных Покупателем денежных средств соответствует номиналу Подарочной карты и является авансом, который засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров. По истечению срока действия Подарочной карты аванс не возвращается.

При покупке товара на сумму, превышающую номинал карты, возможна доплата как в наличном, так и в безналичном порядке.

Карта может быть использована неограниченное число раз до момента окончания срока ее действия или до полного израсходования суммы карты.

Доступный остаток может быть проверен в любом салоне HENDERSON или на сайте HENDERSON.

Утрата или порча подарочной карты по вине Приобретателя не является основанием выдачи новой карты.

Возврат денежных средств за изделия, оплаченные посредством подарочной карты, производится путем зачисления суммы возврата на новую карту.

2. HENDERSON նվեր քարտերը Հայաստանում/ Подарочные карты HENDERSON в Армении / HENDERSON gift cards in armenia

(HYE) Նվեր քարտերի օգտագործման պայմանները Հայաստանում

Նվեր քարտն օգտագործվում է Հայաստանում HENDERSON խանութներից ապրանքներ գնելիս։ Սրահների հասցեներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Պլաստիկ նվեր քարտի օգտագործումը խանութներում հնարավոր է միայն վերջինիս փաստացի առկայության դեպքում:

Քարտի անվանական արժեքը Գնորդի կողմից նշանակվում է 7000 ՀՀ դրամից ոչ պակաս և 700 000 ՀՀ դրամից ոչ ավել գումարով և պետք է լինի 1 ՀՀ դրամի բազմապատիկը:

Քարտի անվանական արժեքը կարելի է սահմանել միայն մեկ անգամ՝ գնման պահին: Քարտը վերալիցքավորվող չէ։

Քարտի գործունեության ժամկետը երեք տարի է` գնման օրվանից:

Նվեր քարտը անվանական չէ, կարող է ազատ փոխանցվել և համարվում է ըստ ներկայացնողի:

Գնորդի կողմից ներդրված դրամական միջոցների չափը համապատասխանում է Նվեր Քարտի անվանական արժեքին և հանդիսանում է կանխավճար, որը հաշվարկվում է գնված ապրանքների համար վճարելիս:

Քարտի անվանական արժեքը գերազանցող գումարով ապրանք գնելիս հնարավոր է վճարել հավելավճար բանկային փոխանցումով կամ կատարել կանխիկ վճարում, եթե գնման գումարը չի գերազանցում 300,000 ՀՀ դրամը։

Քարտը կարող է օգտագործվել անսահմանափակ մինչև դրա գործողության ժամկետի ավարտը կամ մինչև քարտի գումարի լրիվ սպառումը:

Առկա մնացորդը կարելի է ստուգել Հայաստանի ցանկացած HENDERSON սրահում կամ HENDERSON.AM կայքում:

Գնորդի մեղքով նվեր քարտի կորուստը կամ վնասումը հիմք չէ նոր քարտ տրամադրելու համար:

Նվեր քարտով վճարված ապրանքների համար գումարի վերադարձը կատարվում է վերադարձի գումարը նոր քարտի վրա մուտքագրելով:

Քարտի գնումը կամ օգտագործումը նշանակում է HENDERSON.AM կայքում տեղադրված և HENDERSON խանութներում նշված պայմանների ամբողջական ընդունում։

(RUS) Правила использования подарочных карт в Армении

Подарочная карта используется при покупке изделий в салонах HENDERSON на территории Армении. Адреса салонов можно увидеть по  ссылке.

Использование пластиковой подарочной карты в салонах возможно только при её фактическом наличии.

Номинал карты назначается Приобретателем на сумму не менее 7000 драм и не более 700 000 драм и должен быть кратным 1 драм.

Номинал карты можно установить только 1 раз — в момент ее приобретения. Карта не пополняема.

Срок действия карты составляет три года c момента приобретения.

Подарочная карта не является именной, может быть свободно передана и является предъявительской.

Сумма внесенных Покупателем денежных средств соответствует номиналу Подарочной карты и является авансом, который засчитывается в счет оплаты приобретаемых товаров.

При покупке товара на сумму, превышающую номинал карты, возможна доплата в безналичном порядке или наличными, если сумма покупок не превышает 300,000 драм.

Карта может быть использована неограниченное число раз до момента окончания срока ее действия или до полного израсходования суммы карты.

Доступный остаток может быть проверен в любом салоне HENDERSON Армении или на сайте HENDERSON.AM.

Утрата или порча подарочной карты по вине Приобретателя не является основанием выдачи новой карты.

Приобретение или использование карты означает полное согласие с указанными условиями, размещенными в салонах HENDERSON на сайте HENDERSON.AM.

(ENG) Rules for using gift cards in Armenia

The gift card is used when purchasing products in HENDERSON stores in Armenia. Salon addresses can be found here.

The use of a plastic gift card in stores is possible only if it is physically presented.

The face value of the card is assigned by the Purchaser for the amount of not less than 7000 AMD and not more than 700 000 AMD and must be a multiple of 1 AMD.

The face value of the card can be set only once — at the time of its purchase. The card is not rechargeable.

The card is valid for three years from the date of purchase.

The gift card is not nominal, it can be freely transferred to any bearer.

The amount of funds deposited by the Buyer corresponds to the face value of the Gift Card and is an advance payment that is credited towards payment for the purchased goods.

When purchasing goods for an amount exceeding the face value of the card, an additional payment is possible by bank transfer or in cash if the purchase amount does not exceed 300,000 AMD.

The card can be used an unlimited number of times until its expiration date or until the card amount is completely used up.

The available balance can be checked in any HENDERSON salon in Armenia or on the HENDERSON.AM website.

Loss or damage of the gift card through the fault of the Purchaser is not а basis for issuing a new card.

Refunds for products paid for with a gift card are made by crediting the refund amount to a new card.

The purchase or use of the card means full acceptance of the specified conditions posted in HENDERSON stores on the HENDERSON.AM website.

Приобретение или использование карты означает полное согласие с указанными условиями, размещенными в салонах HENDERSON на сайте HENDERSON